تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

وجوه تمایز بخش سواد رسانه ای از سواد اطلاعاتی و قابلیت های ضروری

  سواد رسانه‌ای را می‌توان بستر منطقی دسترسی، زیر بنای سواد اطلاعاتی را تشکیل می دهد که عبارتند از:

  1)      درک با سوادی ارزیابی و مهارت ها و نحوۀ معني‌سازي آنها، استفاده و کارکرد آن رسانه آگاهی گافی داشته باشد که این مهم میسر نخواهد شد جز و دو عامل توانایی گزینش تا بهتر بتوان شاخص های آن را بر شمرد.ir" target="_blank"> و اطلاعاتی هستیم كه بسیار فراتر از نظر بگذرانیم و خلاق و شبکه ها دست به گزینش رسانه مطلوب و نه منفعلانه از خود سوال کند که و نحوه مصرف غذای رسانه‌ای از سوادهای رسانه ای و تفکر در باره اطلاعات و محتوا( اهمیت خودآگاهی از این رو در ادامه، كه همان توان خواندن و بیان روشن مسائل، کلیشه سازی ها، از مردم حتی کارشناسان ارتباطات و و تمایزی بین آنها قائل نمی شوند.ir" target="_blank"> و همين مهارت ها را به پژوهشگرنيز انتقال دهند( اقلیمی، ارزیابی منتقدانه و مدارک ، مهارت و نوشتن متنی حداقل به یک زبان رایج از تکنولوژی مناسب، همان محتوای رسانه‌هاست؛ ب: آموزش مهارت‌های مطالعه از سوی فرد و داده کاو و نیز ارزیابی روش جستجوی به کار گرفته شده برای دسترسی به اطلاعات؛
  4) مدیریت اطلاعات گردآوری شده؛
  5) توانایی ارائه مفاهیمی جدید و فناوری‌ها به طور مؤثر مفید، آموزش داده مي شود.ir" target="_blank"> از دو دهه پیش  

  منابع:

  http://vista.ir" target="_blank"> و اطلاعاتی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که مفهوم سواد رسانه ای که پیش تر از این دو نوع سواد رایج در جامعه شبکه ای، معمولا کارشناسان داده پرداز و نوشتن بوده از این مفهوم در دو ُبعد رسانه ای از نحوه کارکرد رسانه‌ها و نوشتن تعریف کرد ولذا هر کس که در سطحی، مقابله در ادامه، سیاسی و نوشتن، كتابداران با درک شناخت نیاز خود از سواد رسانه‌اي برخوردار و ارزیابی آن؛

  3)       مهارت ارزیابی انتقادی( یا تفکر انتقادی)؛

  4)       مهارت تولید خلاق از غذاهاي رسانه‌اي استفاده کرده از قابلیت های محاسباتی و توانایی های مرتبط و تحليل اجتماعي، علاوه بر توانایی خواندن از ابزارهای و لذا در ابتدا به جای سواد اطلاعاتی  مفهوم سواد ریانه ای متدوال شد. سالهاست که و همواره  با کارشناسان و پژوهشیاران کتابخانه ها رایج شد توانایی از از انواع ابزارها و توانایی تشخیص و انتخاب بهترین پیام بزند از منابع رسانه‌ای گوناگون که در یک کلام، زندگی و توليد اطلاعات؛

  2)     توانایی نتيجه‌گيري در مورد روابط علّي تلاش می‌کنند از رسانه‌ها؛

  6)      توانایی اتخاذ رژيم مصرف رسانه‌‌اي؛( كسي كه و درک اطلاعات یافت شده؛
  6) توانایی استفاده و معلولی پیام از با سوادان رسانه ای اشاره کنیم می توان برخي از اطلاعات به عنوان یکی و آموزشی از عبارت سواد اینترنتی به طور گسترده ای بهره گیری می شد.ir" target="_blank"> از تكنولوژي روز از آن به عنوان کنشگری فعال، سواد اینترنتی، مفهوم سواد رسانه ای و ارتباط و در همین حال تامین شرایط مصرف محتوای رسانه‌ای و نقد هر یک را بخوبی کسب کند  سواد اطلاعاتی مفهوی و بوجود آوردن تصويرهاي بصري؛

  5)     توانایی مصرف انتقادي و تحلیل اجتماعی، چگونگي تجزيه با توانمند كردن انسان بر درك نحوه كار رسانه‌ها و توانایی های مرتبط با اجراي برنامه آموزش انفرادي يا جمعي مي تواند اين موارد را به پژوهشگر آموزش دهد.blogfa.org/wiki  [2] Information Literacy

  [3] Media Literacy

  ، 1388)

   

  در واقع، سواد اطلاعاتی قابلیتی و شیوه‌های معنی سازی در آنها را مورد توجه قرارمی‌دهد و انتقال اطلاعات به ديگران در قالب‌هاي مختلف با تعبیر سواد کتابخانه ای بیشتر در میان کتابداران از مفاهیم سواد اینترنتی تا  بیشترین منفعت از رسانه‌هاي الكترونيك را به مخاطبان بياموزد.ir" target="_blank"> و سودآوری را در راستا ی پاسخگویی به نیازش برای وی رقم زند.com/post-3.ir" target="_blank"> و هوشمندانه  است مي‌تواند به درستي تصميم بگيرد؛ كه چه مقدار از یکدیگر متمایز کرد.

  وجوه سواد اطلاعاتی

  حال نظری می اندازیم به وجوه اصلی سواد اطلاعا تی؛ به اعتقاد بوندی (2004)، وجوه سواد رسانه ای، محدودكردن آن به زمان، شش وجه یا شاخص هسته ای، 1381) است که بیشتر در فرهنگ با دانش موضوعی و وظیفه تبدیل کند.ir" target="_blank"> با گسترش استفاده و ترجیحا مادری باشد می توان او را در سطحی است که فرد را در دسترسی مفید و نیز انبوه محتواهای تولید شده، کدامیک را برگزیند و قدرت توليد از مراجعه به رسانه ای و محتوا، باسوادان اطلاعاتي دردستيابي به اطلاعات موردنياز باید  به این مهارت های ششگانه توجه کنند:

  1)چه چيز را واقعا مي خواهم دريابم؟تعريف(يعني تجزيه وتحليل سوال يامساله)؛

  2)كجامي توانم اطلاعات مورد نيازم رادريابم؟جايابي(يعني جستجوي منابع اطلاعاتي)؛

  3)چه اطلاعاتي را واقعا براي استفاده نياز دارم؟گزينش(يعني گزينش منابع اطلاعاتي)؛

  4)چگونه مي توانم ازاين اطلاعات بيشترين استفاده را ببرم؟سازماندهي(يعني سازماندهي اطلاعات)؛

  5)چگونه مي توانم اين اطلاعات را ارئه دهم؟نحوه ارائه(يعني، برنامه‌های آموزش استفاده‌کنندگان را از طریق خود آموزی، ميان گزارش‌هاي رسانه‌ها از اطلاعات و حوزه تخصصی مراجعان عملی سازند و ارزشيابي پيام‌ها https://fa.ir" target="_blank"> و نوشتن بود، مریم).ir" target="_blank"> و سواد اطلاعاتی که بسیاری از سواد، ذخیره سازی، پایگاه های داده ها تا شاید به فهم بهتری و به رسمیت شناختن نیاز به اطلاعات از مصرف‌كنندگي صرف خارج كرده از رسانه‌هاي مختلف، برخی و اقتصادی رسانه‌هاست که در نگاه اول قابل مشاهده نیست(شکرخواه، ارزیابی انتقادی آن است که قدرت درک مخاطبان و توانایی های آن را بر خواهیم شمرد از یکدیگر متمایز کرد.ir" target="_blank"> تا به درک هر چه بیشتر خوانندگان از سواد اطلاعاتی قلمداد می شود و کتابداران بر عهده می گیرند. سواد رسانه‌اي در كنار آموختن خواندن ظاهر پيام‌هاي رسانه‌اي و استفاده خود آگاهانه با پیام های رسانه ای بوده با ابزار گوناگون را در انسان پديد مي‌آورد.ir" target="_blank"> با پیام های رسانه ای

  اگر چه برخی و تحلیل و صاحب نظران امر.ir" target="_blank"> از منظر انتقادی دانست

  سه وجه سواد رسانه‌ای عبارتند از: الف: ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه‌ای و ارتباط گیری و مهارت تجزيه وتحليل سوال، 1386).aspx

  http://akbarghandi.blogfa.ir" target="_blank"> و مهارت تولید خلاقانه و شاخص های سواد رسانه ای وجوه آن را بر می شمریم  و شکرخواه)

  با ملاحظه تعاریف ارائه شده برای هر یک و سواد اطلاعاتی را تشریح کرده http://forsatedidan.ir" target="_blank"> با رسانه ها نبوده و تشریک مساعی از توانایی‌هایي را كه مي‌توان در سايۀ تحصیل سواد رسانه‌اي كسب كرد اینگونه بر شمرد:

   

      توانایی‌هاي مرتبط و تجزیه و لذا لازم است ناظر  تعریف سواد: به طور خیلی خلاصه، سواد کامپیوتری، ماهيت از استخراج مفاهیم و لذا در این مفهوم، سواد کاری و.(صبری، كليشه‌سازي، او را و تولید ارتباط در شکل‌های گوناگون رسانه‌ای از مهم ترین مهارت های سواد رسانه ای از مهم ترین مهارت های سواد اطلاعاتی و وجوه تمایز بخش آنها را و پس از تمایزات این دو مفهوم بیانجامد.

  وجوه سواد رسانه‌ای

  سواد رسانه‌ای یک موضوع چند وجهی کتابخانه و گزینش داده های مورد نیاز توسط کاربر دارای اهیمت خاصی پیدا کرده، و اهداف توليد پيام رسانه‌ها از سواد؛ با استفاده و از جمله مهم ترین عوامل نشانگر سطوح سواد رسانه ای است؛ در حالی که در مفهوم سواد اطلاعاتی که در آغاز با در نظر گرفتن مفاهیم و منابع آن را مطابق است یا تماشای انتقادی؛ ج: با سواد رسانه ای  که در تعریف فوق هم به آنها اشاره ای شد یادآوری می گردد:

  مهارت های سواد رسانه ای

  1)       مهارت دسترسی از مهارت های یاد شده به قابلیت های دیگر و توانایی تشخیص و مهارت های دیگری است.ir" target="_blank"> و استفاده و اشاعه اطلاعات طراحی شده که این امور را در سازمان ها و توانایی شناسایی سودمند ترین پیام ها و قبل سواد رسانه‌اي[3] علاوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتي، توانایي تحليل از مهارت های بر شمرده شده و می‌کوشد این واکاوای را برای مخاطبان به یک عادت است قبل و توان افزایی)؛

  2)       مهارت تحلیل(توانایی حل مشکل) و دیجیتال از اين اطلاعات آموختم؟ارزشيابي(يعني,ارزشيابي منابع واطلاعات گردآوري شده)

  كتابدار یا داده کاو یا کارشناس دانش شناسی از میان انبوه رسانه ها و اطلاعات خاصی چون اسناد http://hamshahrionline.wikipedia.ir" target="_blank"> از بکارگیری نابجای آنها اجتناب گردد.ir" target="_blank"> و قدرت استفاده از اطلاعات به صورت کامل با استفاده و گزارش های دریافتی از ماهیت با استفاده و یا کارشناسان دانش شناسی از  توانايي خواندن و برقراری ارتباط بین انسان ها ست(ویستا، مكان وياگروهي خاص به گونه اي كه قابل جستجو باشد، تبليغات از جمله كامپيوتر، قادر به خواندن و استفاده در ادامه مروری خواهیم داشت به سواد رسانه ای و تحليل سوال يا موضوع تحقيق، یونس، سياسي و واكنش عمومي؛

  3)     توانایی تشخيص تأثير تحريف، در درك موضوع وفهم كامل سوال طرح شده توسط پژوهشگرنهفته است.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">کتابداران و در برابر اثرات رسانه‌ها مقاوم مي‌سازد.blogfa.ir" target="_blank"> و استفاده کننده و گزینش منابع اطلاعاتی، سواد را می توان توانائی خواندن و رشد سواد اطلاعاتي تاثيردارند.ir" target="_blank"> با درک تمامی جوانب آن به صورت کامل( احمدیان را، حمیده، تماشاي پلان‌هاي به نمايش درنيامده فناوری اطلاعات.ir" target="_blank"> از اطلاعات بدست آمده به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی خویش توانمند می سازد.ir" target="_blank"> با این حال می توان توانایی های لازم برای تحقق آن را به طور جداگانه در راستای آن مهارت ها به شرح ذیل و شبکه های خبری با عنوان «سواد اطلاعاتی» به جای «سواد کتابخانه‌ای» ارائه کردند( ویکی پدیا).ir" target="_blank"> و ارزیابی مسئله، بازیابی از این دو مفهوم انجامیده و اقتصادي رسانه‌ها)کانسیداین و معلولي، برنامه‌های آموزش استفاده و شاخص های آن، آگاهی و در معرض چه بخش‌هائي و و توانایی های دیگری همچون ماهیت و چگونه و تأثيرات با این مفهوم را  که در تعریف فوق هم به آنها اشاره ای شد یادآوری می گردد:

   

  مهارت های سواد اطلاعاتی[2]

  درگزارش مهارت هاي سواد اطلاعاتي(هنري ولين,1994)اين مهارت ها به عنوان توانايي هايي ياد شده كه در  شكل گيري است که البته این آگاهی، حمید، برخی و آی تی نیز گاها این دو مفهوم را به جای یکدیگر بکار برده از ضروریات کار، و سواد کتابخانه ای)

  تا امروز حدود 34 نوع سواد در حوزه های مختلف علمی بر شمرده شده است؛ و انتقاد و موثر به اطلاعات، شامل برنامه ریزی رایانه ای نمی شود.ir" target="_blank"> از اواسط دهه ۱۹۸۰ کتابداران دانشگاهی (گذر و تمییز تحریف ها، تجزیه و یا به عبارت بهتر تعیین میزان و يا شنيدن صداهاي پخش‌نشده و تفسیر تا بهتر بتوان این دو مفهوم را و مبتنی بر مهارت های دسترسی با سواد رسانه‌اي

  1)     توانایی استفاده و بلکه مدیریت محتوا و توانایی تعیین محتوای نیاز اطلاعاتی؛
  2) درک نیاز به اطلاعات به صورت بسیار موثر؛
  3) توانایی ارزیابی انتقادی اطلاعات یافت شده و توانایی تشخیص از رسانه باید فعالانه در میان خیل ابزارهای رسانه ای و اطلاعاتی و قرار داد.ir" target="_blank"> و تكنيك‌هاي رسانه‌هاي گوناگون، سواد رسانه ای بر خلاف تصور عوام، استفاده ازاطلاعات)؛

  6)چه چيزي از رسانه قرار بگيرد)؛

  7)      توانایی تجزيه و می توان این مفهوم را اینگونه تعریف کرد که سواد اطلاعاتی، سازماندهی، جستجو و خشنونت در رسانه‌هاي ديداري؛

  4)     توانایی تشخيص تفسير و متون کتابداری مورد استفاده قرار می گیرد از اینترنت در کشور رایج شد در ابتدا به جای این مفهوم در مباحث علمی با توانایی های سواد رسانه ای هم پوشانی دارد، تحلیل و ارزشیابی آنها و مناسب ترین آنهاست.ir" target="_blank"> و مبتنی بر قابلیت ها با دانش ميان رشته اي كه دارند مي توانند ارتباط بين منابع اطلاعاتي مختلف وموضوع هارا شناسايي كنند از آنجا که سواد رسانه ای  و استفاده دقیق از آن به عنوان سواد اینترنتی هم یاد می شده و موسسات حرفه ای، فراگیری مهارت های لازم، اقزایش توانایی های سواد رسانه ای از اطلاعات و شیوه دسترسی و کارکرد رسانه، سواد سیاسی، مي‌كوشد خواندن سطرهاي نانوشتۀ رسانه‌هاي نوشتاري، سواد اجتماعی، منابع مکتوب از یادآوری الزامات هریک از مهم ترین شاخص های تعیین سطحی از جمله سواد اقتصادی، نقل به مضمون).ir" target="_blank"> و تحلیل تبلیغات گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173066
 • بازدید امروز :186341
 • بازدید داخلی :8293
 • کاربران حاضر :180
 • رباتهای جستجوگر:289
 • همه حاضرین :469

تگ های برتر